ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU NA UL. KOMANDORSKIEJ


Szanowni Państwo, wiele osób zadaje nam pytanie jak w obecnej sytuacji, remontu ul. Komandorskiej można do nas dotrzeć. Na chwilę obecną ul.Komandorska jest przejezdna w kierunku ul. Swobodnej od ul. Wielkiej zaś miejsca postojowe w bezpośrednim pobliżu Centrum są wyłączone z eksploatacji. Pobliskie parkingi na przyległych ulicach funkcjonują normalnie. Prace remontowe na obecną chwilę nie obejmują chodników, nie dostrzegliśmy utrudnień w ruchu pieszym. Zdajemy sobie sprawę z utrudnień jakie powstały, szczególnie dla biorących udział w zajęciach terapia widzenia, więc jeśli pojawią się zmiany w organizacji ruchu, będziemy informować Państwa na bieżąco.
#komandorskaremont #terapiawidzenia #remontkomandorska #optyk

REGULAMIN KONKURSU „OKULARY MÓJ ŚWIAT”

1.Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs „Okulary Mój Świat” w Centrum Optyczno-Optometrycznym Terapia Widzenia zwany dalej "Konkursem". Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców zwanych również laureatami. Konkurs odbywa się przy ulicy Komandorskiej 53p we Wrocławiu.

2.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z innymi podmiotami.

3.Organizatorem Konkursu jest Centrum Optyczno-Optometryczne Terapia Widzenia przy ul.Komandorskiej 53p we Wrocławiu.

4.Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

5.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UCZESTNICY KONKURSU

1.Uczestnikami Konkursu muszą być osoby pełnoletnie, które wyrażą zgodę na zamieszczenie w wyznaczonym miejscu posta, zdjęcia, komentarz lub inne formy zgłoszeń udziału w Konkursie o charakterystyce spełniającej wymogi Konkursu i zawartej w poście konkursowym.

2.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.

3.Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 2 osoby ze strony Organizatora.

2. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury w 100% samodzielnie na podstawie subiektywnej oceny. Nie ma możliwości podważenia obiektywności wyboru, gdyż wybór będzie zupełnie subiektywny i informujemy o tym otwarcie.

3.Aby przystąpić do Konkursu należy: zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz przygotować w wyznaczonym terminie pracę konkursową zgodną z podaną tematyką konkursową.

4.W Konkursie nagradzane są najciekawsze prace.

5.Tematem konkursu są zmiany jakie wniosły do życia codziennego okulary zakupione w Centrum Optyczno-Optometrycznym Terapia Widzenia.

6.Organizator będzie przyjmował i oceniał prace wszystkich klientów Centrum Optyczno-Optometrycznego Terapia Widzenia , którzy dokonali zakupu okularów w terminie 12.04.2016 a 31.12.2021 roku.

7.Wymaganą formą pracy jest fotorelacja z opisem lub krótka forma literacka uzupełniona co najmniej jednym zdjęciem.

8.Zdjęcia użyte w Konkursie muszą przedstawiać właściciela okularów wraz z okularami zakupionymi w Centrum Optyczno-Optometrycznym Terapia Widzenia.

9.Prace konkursowe w formie elektronicznej należy przesłać na adres info@terapiawidzenia.com.

10.Prace przesłane w inny sposób nie zostaną przyjęte do konkursu.

11.Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji (m.in. spamowanie na stronach serwisu Facebook i/lub Instagram oraz innych serwisów internetowych), mające na celu mataczenie w Konkursie, są zabronione. Tym samym, w uzasadnionych przypadkach, gdy któryś z Uczestników dopuści się takich praktyk, Organizator ma prawo usunąć jego zgłoszenie z Konkursu.

12.Wybór Laureatów Konkursu zostanie dokonany na podstawie wszystkich prac przesłanych Organizatorowi do 31.12.2021 roku.

13.Jury dokona wyboru Laureatów konkursu 10-krotnie w comiesięcznych sesjach począwszy od kwietnia 2021 roku.

14.Nagrodzone prace nie będą uwzględnianie przy kolejnych sesjach.

15.Wybór Laureatów Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie do 5 każdego miesiąca

16.Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników) zostaną opublikowane w serwisie Facebook w osobnym poście na profilu Organizatora przez Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora.

17.Laureaci Konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród drogą pocztową. Koszty wysyłki nagród ponosi Organizator, bądź otrzymają informacje dotyczące osobistego odebrania nagrody.

18.Uczestnicy konkursu zgadzają się na udostępnienie pracy konkursowej w mediach społecznościowych Centrum Optyczno-Optometryczne Terapia Widzenia i wykorzystanie jej w celach reklamowych.

NAGRODY

1.Nagrody w konkursie są szczegółowo opisane w danym poście konkursowym.

2.Główną nagrodą w konkursie jest:

  • VOUCHER NA OKULARY PRZECIWSŁONECZNE O WARTOŚCI 700ZŁ.

4.Kolejno VOUCHER NA 10 SESJI TERAPII WIDZENIA O WARTOŚCI 700ZŁ.

5.Kolejno VOUCHER NA DOWOLNY ZABIEG KOSMETYCZNY W BELLISSIMA ATELIER O WARTOŚCI 200ZŁ.

6.Kolejno VOUCHER NA DOLWOLNY MASAŻ w firmie ALEX MASAŻ.

7.Nagrody wysłane zostaną przez firmę kurierską wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na czas określony przez Organizatora Konkursu.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.

3.Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.

5.W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.

6.W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

7.Zasady Konkursu dostępne są na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.terapiawidzenia.com w zakładce aktualności.

8.Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.Najbliższy dyżur okulistyczny

Badanie prowadzi okulista Ewa Kozłowska

14.12.2021r. w godzinach 10:00 -19:00

koszt 150 pln

Lekarz z wieloletnim doświadczeniem w leczeniu zaburzeń w funkcjonowaniu mięśni oka, czyli korekcji zeza, także szkłami pryzmatycznymi.